Avisos ML

Els canvis de la nova Llei de Trànsit aprovada al Congrés

El Congrés dels Diputats ha aprovat dia 2 de desembre la modificació al text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de vehicles de Motor i Seguretat Viària, impulsada pel Govern estatal i que entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació al BOE.

Com ha declarat el propi executiu a una nota de premsa, l’objectiu d’aquesta modificació normativa ha estat actualitzar diversos preceptes de la Llei relativa al Permís per Punts, una eina «que s’ha demostrat vàlida per reduir la sinistralitat a la carretera, però que calia actualitzar per millorar l’eficàcia del sistema, adaptar-la als temps i reforçar la seguretat viària». A més, s’han modificat altres articles de la Llei a proposta, la majoria d’ells, dels grups parlamentaris.

Principals novetats de la Llei

 • Distraccions. Augmenta de 3 a 6 els punts a treure per utilitzar, subjectant amb la mà, dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix. Des del 2016, les distraccions al volant són la primera causa dels accidents mortals (31%), el 2020 es va incrementar 3 punts per sobre de l’any anterior. La proliferació de les xarxes socials, la dependència del mòbil i la immediatesa són elements nocius durant la conducció, per tant s’incrementen els punts a treure, mantenint-se en 200 euros la sanció econòmica.
 • Cinturó de seguretat i elements de protecció. Augmenta de 3 a 4 els punts a detreure per no fer-ne ús, o no fer-ho de forma adequada, del cinturó de seguretat, sistema de retenció infantil, casc i altres elements de protecció obligatoris. Es manté la mateixa sanció de 200 euros. 1 de cada 4 morts en accident de trànsit segueix sense fer ús del cinturó de seguretat.
 • Més seguretat per als ciclistes. S’incrementa la seguretat dels ciclistes fent obligatori, en vies amb més d’un carril per sentit, canviar de carril quan es procedeixi a avançar ciclistes o ciclomotors. A més, s’augmenta de 4 a 6 els punts a detreure quan s’avança posant en perill o entorpint ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d’1,5m, mantenint la quantia de 200 euros. També es prohibeix parar o estacionar a carril bici oa vies ciclistes.
 • Objectes a la via. Augmenta de 4 a 6 els punts a detreure per llançar a la via o als voltants objectes que poden produir accidents o incendis.
 • Unificació del període per recuperar els punts del carnet. 2 anys sense cometre infraccions és el termini que ha de transcórrer perquè un conductor pugui recuperar el saldo inicial de punts. Fins a laprovació de la reforma de la Llei, aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció comesa. S’ha simplificat, de manera que sigui de més fàcil comprensió i comunicació.
 • Cursos de Conducció Segura i eficient. Es podran recuperar 2 punts del carnet per fer cursos de conducció segura i eficient. Una ordre ministerial ha de desenvolupar els requisits necessaris i les condicions que han de complir. Aquests cursos s’estan consolidant com a bona pràctica i suposen una formació addicional per als conductors.
 • Menors i alcohol i drogues. Els conductors menors d’edat de qualsevol vehicle (ciclomotors, permís AM, motos fins a 125cc, bicicletes i vehicles de mobilitat personal) no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a 0, tant a la sang com a l’aire espirat.
 • Alcoholímetre antiarrencada (Alcoholock) obligatori per als vehicles de transport de viatgers per carretera que es matriculin a partir del 6 de juliol de 2022. Aquests vehicles estan obligats a portar instal·lat una interfície per a la instal·lació d’aquests dispositius. És una mesura demandada pel sector del transport de viatgers per carretera.
 • Avançaments. Se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles. Dos de cada tres accidents mortals es produeixen a carreteres convencionals. El 2019, any de referència, es van produir 239 morts en col·lisió frontal en via convencional. Aquesta supressió va en consonància amb el principi de sistema segur, d’eliminar o reduir els riscos i els avançaments en vies convencionals n’és un.

Altres novetats de la reforma

A més de les novetats anteriorment comentades, la Llei també recull altres novetats:

 • Motoristes. S’autoritza la utilització de dispositius sense fil certificats o homologats per a la utilització al casc de protecció dels conductors de moto i ciclomotor, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afecti la seguretat en la conducció
 • Restriccions a Zones de Baixes Emissions. S’introdueix una nova infracció greu, amb 200 euros de quantia per no respectar les restriccions de circulació derivades de l’aplicació dels protocols davant d’episodis de contaminació i de les zones de les baixes emissions.
  La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions.
 • Copiar als exàmens per obtenir el permís de conduir. S’introdueix, com a infracció amb 500 euros de sanció, utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats reglamentàriament a les proves per a l’obtenció i la recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir o col·laborar o assistir amb la utilització dels dispositius esmentats. A més, laspirant no podrà presentar-se de nou a les proves per a lobtenció del permís en el termini de 6 mesos.
 • Conducció autònoma. Per primera vegada es recull a la legislació espanyola referència al vehicle automatitzat, en diversos articles de la Llei de Trànsit.