estudis socials

Alcohol i tabac, les drogues més consumides per joves de secundària

L’enquesta ESTUDES, que es realitza a estudiants d’entre 14 i 18 anys de tot Espanya, mostra que les drogues consumides per un percentatge més gran d’estudiants (en els dotze últims mesos) són, en primer lloc, l’alcohol (70,5%) ) i en segon lloc el tabac (30,7%).

A l’alcohol i al tabac el segueix el cànnabis (22,2%) i els hipnosedants sense recepta, que arriben al 7,2%.

La resta de drogues tenen una prevalença més baixa. El 2,1% dels enquestats reconeix que ha consumit cocaïna en els darrers 12 mesos. En aquest mateix indicador temporal, l’èxtasi ha estat consumit per 1,8%; les noves substàncies psicoactives les han consumit un 1,4%; les metamfetamines, l’1,1%; els al·lucinògens, l’1,0%; i les amfetamines, el 0,8%. La resta de substàncies psicoactives estudiades (més de 20) se situen per sota de l’1%.

El consum de totes les drogues il·legals està més estès entre els al·lots que entre les al·lotes. Amb les drogues de comerç lícit (alcohol, tabac o hipnosedants) passa el contrari, les consumeixen més les al·lotes.

L’enquesta mostra un augment del consum problemàtic de cànnabis entre els que han consumit aquesta substància el darrer any. El 17,8% dels estudiants de 14 a 18 anys que ha consumit cànnabis el darrer any presenta un possible consum problemàtic, dada més gran de la sèrie històrica (13,3% el 2016). Això passa tot i que augmenta el risc percebut del consum habitual de cànnabis.

L’estudi també revela que el consum problemàtic de cànnabis és més freqüent entre els al·lots, amb independència de l’edat i s’associa amb altres conductes de risc: el 68,8% ha consumit 4 drogues o més el darrer any, el 75, 2% ha fet binge drinking i el 75,6% s’ha emborratxat el darrer mes.

Percepció del risc

Quant a la percepció del risc, l’alcohol és la substància que es percep com a menys perillosa. El 75,7% atribueix “molts o força problemes” al consum de 5 o 6 canyes o copes al cap de setmana. Per la seva banda, des del 2008, persisteix la consideració del tabac com a més perillós que el cànnabis, encara que la seva percepció de risc ha augmentat lleugerament: el 88,7% dels estudiants de 14 a 18 anys considera que consumir cànnabis habitualment en pot causar molts o força problemes (87,5% el 2019).

Pel que fa a la disponibilitat percebuda, 9 de cada 10 estudiants de 14 a 17 anys no aprecien cap dificultat per aconseguir alcohol i tabac si volguessin, malgrat que la venda està prohibida en menors. La droga il·legal que es percep com a més disponible és el cànnabis: el 61,1% opina que és fàcil o molt fàcil adquirir-lo.

Consum de substàncies psicoactives

El consum dalcohol continua estant en nivells elevats. El 73,9% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys ho ha provat alguna vegada (77,9% el 2019). El 70,5% ha begut el darrer any (75,9% el 2019) i el 53,6% ho ha fet el darrer mes (58,5% el 2019). L’edat mitjana d’inici en el consum continua situant-se als 14 anys. El 1994, era de 13 anys i mig.

Respecte al consum intensiu, el 27,9% dels estudiants diuen haver consumit alcohol en forma d’atracament (binge drinking) en els darrers 30 dies (32,3% el 2019), xifra que puja al 52,6% entre els bevedors . Les borratxeres també han disminuït lleugerament: el 23,2% dels estudiants diu que s’han emborratxat l’últim mes, davant del 24,3% el 2019. El percentatge de borratxeres és més gran en les al·lotes. A més, el 41,1% dels estudiants afirma haver realitzat botellón el darrer any.

El tabac és la segona droga més consumida després de lalcohol. El 30,7% (35,0% el 2019) dels alumnes ha fumat tabac el darrer any. El consum diari se situa al 9,0% (9,8% el 2019). El 1996, el 23,7% dels estudiants de 14 a 18 anys fumava diàriament. De mitjana, el primer consum de tabac es produeix als 14,1 anys, igual que passava el 2019 i el 2016. L’adquisició de l’hàbit de fumar diàriament comença als 14,7 anys de mitjana, tot just mig any després de haver-ho provat per primera vegada.

El cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida entre els estudiants. El 28,6% (33,0% el 2019) ho ha provat alguna vegada a la seva vida, el 22,2% (27,5% el 2019) el darrer any i el 14,9% (19,3% el 2019) a l’últim mes. El consum diari continua sent elevat i se situa a l’1,6% (2,1% en al·lots i 1,1% en al·lotes).

El 7,2 d’estudiants reconeix haver consumit hipnosedants sense recepta a l’últim any (9,4% en al·lotes i 5,1% en al·lotes), aconseguint les xifres més altes de la sèrie històrica.

La cocaïna mostra un descens a tots els indicadors temporals. El 2,1% dels estudiants de 14 a 18 anys refereix haver consumit cocaïna el darrer any. L’edat mitjana del primer consum és de 15,3 anys i els homes consumeixen en més proporció que les dones, en totes les edats analitzades.

Addiccions comportamentals

L’ús compulsiu d’internet ha augmentat el 2021 (23,5% davant el 20% el 2019) en tots dos sexes i tots els trams d’edat. S’adverteix un major augment de la prevalença entre les al·lotes (28,8% el 2021 i 23,4% el 2019) que entre els al·lots (18,4% el 2021 i 16,4% el 2019) i en edats més primerenques.

Per segona vegada, l’enquesta ESTUDES arreplega l’ús de videojocs. El 2021 augmenta l’ús entre els estudiants de 14 a 18 anys: el 85,1% ha jugat a videojocs el darrer any (el 82,2% el 2019). El 7,1% dels estudiants de 14 a 18 anys presenta una possible addicció als videojocs.

Respecte al joc amb diners en línia, el 2021 el 9,4% dels estudiants refereix haver jugat l’últim any (10,3% el 2019), mentre que el 17,2% ha jugat de manera presencial (22,7% el 2019). El percentatge d’estudiants amb un joc problemàtic possible ha baixat al 3,4%.